نوع فعاليت كالري خوابيدن (b.m.r) 70 دراز كشيدن 80 نشستن 100 انجام كارهاي دستي 110 ايستادن 120 رانندگي 120 ظرفشوئي 135 خياطي 135 شستشوي لباس با دست 150 آشپزي 150 بازي گلف 200 مرتب كردن تختخواب 205 قاليبافي 240 باغباني 240 چمن زدن با دستگاه 250 روفتن با جاروبرقي 270 پينگ پنگ 275 استفاده از اره برقي 290 قدم زدن با سرعت متوسط 300 پارو كردن برف 300 شستشوي اتومبيل 380 بيل زدن 390 پرورش اندام 400 پارو زدن در قايق 400 شنا با سرعت آهسته 400 دوچرخه سواري با سرعت متوسط 400 كلنگ زدن 420 اسب سواري سريع 470 تنيس يك نفره 470 قدم زدن تند 480 كوهنوردي 700 شنا سريع 700 دويدن خيلي سريع با مدت كوتاه 700 بوكس 1000