بادرود
آیااضافه وزن که براثرازدواج برای بانوان بوجودمی آید.شامل چه مدت زمان پس از ازدواج صورت میپذیرد؟وآیاپس ازگذشت زمان مذبورخطراضافه وزن رفع میگردد؟