من به نوبه خود اردست اندرکاران این انجمن نهایت تشکررا دارم چرا؟ چون قبلا که این انجمن نبود اگه اطلاعاتی ازیک مکمل رژیمی می خواستم بایدمی رفتم دنبال یکی می گشتم که اون مکمل مصرف کرده باشه وتجربیات اش دراختیار من بذاره .تازه اگه پیدا میکردمش .مثل دوستی -فامیلی-همکاری و....واگه اونا راهنمایی درست می کردند؟ ولی ازوقتی که این انجمن پاگرفته سریع مراجعه می کنم وپاسخ پرسشم پیدا می کنم . اگه هم نبود . سوالاتم درمورد اون روش یامحصول وغیره را مطرح می کنم وبلافاصله یکی یاچندتاازکاربران یامدیران انجمن پاسخ اون سوال ام می دن -خوب چی ازاین بهترمیشه؟ فقط گله من ازعدم حضوربعضی از کاربران به عنوان یک کاربرفعال درانجمن است.که گوشه نشستن وهیچ کمکی ازنظرفکری یامشارکتی ندارند.دوستان ماکاربران خودمون این انجمن را می چرخانیم وکسی به غیرازخودمون نمی تونه به همون کمک کنه. خواهش می کنم سکوت ورودربایسی راکناربگذاریدوآستین بالا زده مشارکت فعال دربخشهای انجمن داشته باشید تاسطح کیفی وکمیی این انجمن افزایش پیدا کنه باعقب نشستن ونظاره کردن مشکلی نه ازشماونه ازدیگران حل نمی شه. حالا که مدیران محترم این سایت بدون هیچ چشم داشتی همه چیزهای خوب را رایگان دراختیارما گذاشتن ازاینجابه بعد به عهده خودمونه که باحضورپیوسته حداقل در24 ساعت شبانه روز 1ساعت وقت به این انجمن اختصاص بدیم ودرکناریافتن چیزهای جدید.بذاریم دیگران نیزازتجربیات ما استفاده کنند . که لااقل اونا تجربه را تجربه نکنندباهزینه هرکاربرتنهادرروزیک سوال مطرح کنه؟ وپاسخ یک سوال بده ببینید روزی چندتا تایپیک ردوبدل میشه که برای همه فایده داره ....دیگه بقیه اش رو میذارم به عهده دوستان محترم وکاربران انجمن...