بادرود
از دوستان کاربر لطفا چنانچه تجربه انجام لیپولیزررا دارند مطرح نمایند؟ وهمچنین توضیح در مورد چگونگی روند انجام این عمل" نتایج آن "و معرفی مراکزو(پزشکان خوب "به معنای مهارت و انصاف) تا از تجربه و اطلاعات شما در تصمیم به انجام این عمل استفاده نماییم؟؟ بی نهایت متشکرو منتظرپاسخ؟