نتایج یک پژوهش جدید آمریکایی نشان میدهد که شاخص توده ی بدنی بالا در دخترها یکی از عواملی است که باعث بلوغ زودهنگام در آنها میشود. به عقیده ای محققان این فاکتور
مهم تر و تأثیر گذارتر از عوامل ژنتیکی یا جغرافیایی است.
نتایج پژوهشی که در مجله ای Pediatrics به چاپ رسیده است نشان میدهد که روز به روز سن بلوغ در دخترها پایین تر میآید.
در واقع رشد سینه ها قبل از 8 سالگی شروع شده و عادت ماهیانه ای دخترها نیز حتی به قبل از 10 سالگی رسیده است.محققان آمریکایی روی 1239 دختر و به مدت 7 سال بررسی هایی انجام داده و به این نتیجه رسیدند که بلوغ زودرس در بین دخترها بیشتر از عوامل ژنتیکی به شاخص توده ای بدن آنها مربوط میشود.محققان معتقدند که بلوغ زودهنگام میتواند مشکلاتی مانند کمبود اعتمادبه نفس، افسردگی و افت تحصیلی به بار بیاورد.محققان آمریکایی روی 1239 دختر و به مدت 7 سال بررسی هایی انجام داده و به این نتیجه رسیدند که بلوغ زودرس در بین دخترها بیشتر از عوامل ژنتیکی به شاخص توده ای بدن آنها مربوط میشودمتأسفانه تغذیه ای نامناسب بین نوجوانان و جوانان بیشتر شده است و محققان معتقدند که بلوغ زودهنگام میتواند خطر چاقی مفرط، فشارخون بالا و برخی از سرطان ها مانند سرطان سینه و تخمدان را افزایش دهد.به عقیده ای محققان لازم است که بررسیهای بیشتری در خصوص عوامل روحی روانی و محیط زیست روی بروز بلوغ زودرس انجام شود اما با این حال محققان معتقدند که چاقی و اضافه وزن در بین دخترهای سفیدپوست عامل اصلی بلوغ زودهنگام است.