واحد مشاوره6 لیپولیزر


واحد مشاوره شماره ۶ – ساعت کاری :
نیاوران ، مجتمع نارون ، طبقه سوم واحد ۳۱۲
تلفن : ۲۶۱۰۴۰۳۵-۲۶۱۰۴۰۳۶
همراه : ۰۹۱۹۸۶۰۱۳۷۵