این انجمن برای افرادی درنظرگرفته شده که ازاضافه وزن وچاقی رنج برده ودرصدددرمان چاقی خودوکاهش وزن می باشند.ونیازبه برخی اطلاعات وآگاهی دراین رابطه دارند؟ولی نمی دانندچگونه وارچه طریق به این آگاهی دست یافته؟ وپاسخی به سوالات خودبیابند ؟وهمچنین تمایل به آزمایش وهزینه نمودن انواع روشها جهت کسب تجربه رانیزندارند! درعوض ودرنقطه مقابل افرادی هستندکه باپیمودن این راه وکسب تجربه وآگاهی دراین زمینه می توانند به دیگران این راتجربه راانتقال دهند.واینجاست که رسالت ووظیفه انجمن کاهش وزن ایجاب می کندازطریق این سایت وانجمن پلی باشدجهت دستیابی افکار این دونقطه به یکدیگر,به صورتی که تبادل اطلاعات وتجارب کسانی که به هرطریق براین مشکل فائق آمده ودرمان شده ودراختیارنهادن راه کارهای موثروموفق ویاغیرموثروشکست خورده به دیگراعضای این انجمن که جهت رفع مشکل ودرمان خودهنوزدرابتدای راه هستند, کاربران این انجمن درنظرداشته باشندکه همه مایک هدف واحدرادنبال میکنیم که همان درمان چاقی واضافه وزن ,کاهش سایزودرنهایت تناسب اندام می باشد.ولی رسیدن به این هدف ازراههای گوناگون صورت می پذیردبه همین دلیل همه به دنبال روش وراهی هستیم که به آسانی باکمترین زمان وهزینه وعدم بروزعوارض وبازگشت نهایت بازدهی ونتیجه رادربرداشته باشد.واین میسسرنیست مگرباگفتگووایجادپرسش وپاسخ درتالارهای انجمن میان کاربران ومدیریت نمودن انجمنها توسط اعضای باسابقه وباتجربه *توجه داشته باشید گردانندگان اصلی این انجمن خودشما کاربران می باشید وما فقط فضا وامکانات اینترنتی رابرای این منظور دردسترس شما قرارمیدهیم وهیچ نقش وهدایتی درطرح سوالات وپاسخها بین کاربران نداریم