بادرودخدمت مدیریت وکاربران محترم
من چیزی حدود25کیلواضافه وزن داشتم به همراه اشتهای کاذب شدید که باعث چاقی درمن شده بود چندین نوع مکمل مصرف نمودم ولی هیچکدام به درمان پرخوریم کمک نکردوبی تاثیر بود..واخیرا بااستفاده ازتجربیات یکی ازکاربران این انجمن بوتانیکال تهیه ومصرف نمودم که بسیار موثربود واز اشتها افتادم به صورتی که درمقابل خوردینها دیگر ولع وحرص خوردن قبلی رانداشتم ودیدن بهترین خوراکیهایی که حتی بسیار برایم خوردنشان لذت بخش ودوست داشتنی بود عادی شد ....لذا اززمان مصرف این مکمل روند صعودی افزایش وزنم متوقف شد و حتی چیزی حدود 8کیلونیز کاهش وزن داشتم ... هم اینک ازدوستان درخواست راهنمایی دارم که هم اکنون که بامصرف بوتانیکال اشتهایم کم شده وخوردن غذا برایم قابل کنترل است آیا مکمل دیگری هست که درکنار بوتانیکال استفاده کنم که به کاهش چربیهایی مازاد بدنم کمک کند وبه اصطلاح عمل چربی سوزی نیز انجام شود تا به وزن ایده آل قبلی خود برسم ..درانتظارپاسخ شما هستم ...بی نهایت از این انجمن کمال سپاس را دارم