مکملهای رژیمی دربازار به دوگروه تقسیم میشوند
1-مکملهای کاهشدهنده اشتهاء
2-مکملهای چربی سوز

ولی درسالهای اخیرگروه سومی نیزاضافه شده که عبارت است از کاهشدهنده اشتها وچربی سوز به این معنی که برندهای تجاری برای پاسخ به نیاز مصرف کنندگان خود اقدام به تولیدمکل های نمودند که هردوعمل کاهش وزن وسایزرا دریک محصول واحد انجام دهد.که البته دربرخی از این محصولات تاثیرات چشمگیری نیزحاصل میشود..ولی درکنار این مکلهای داروی خوراکیهای نیزوجود دارد که عمل چربی سوزی را تسریع بخشیده ومصرف آنها درکنار استفاده ازمکملها نتیجه کاهش وزن وسایز را دوچندان میکند
مادراین انجمن به معرفی مکملهای چربی سوز وهمچنین خوردنیهای چربی سوز میپردازیم
اول مکملهای رژیمی چربی سوز معروف ورایج دربازارجهانی وایران
به ترتیب :
اسلیمینگ آبی
فست اسلیمینگ
هیدروکسی کات
فیل اسلیم
مجیک اسلیم
اسلیمینگ قرمز(مخصوص آقایان)
رلاکور

رداکتیل


وهمچنین خوردنیهای طبیعی که مصرف آنها درکنار مکملهای فوق تاثیرچندین برابررا برای مصرف کنندگان بدنبال خواهد آورد عبارت است از:

1-گردو وبادام خام
2-تخم مرغ آپ پز
3-کاهو
4-کلم یا کلم بروکلی
5-ماهی یا تن ماهی بدون روغن زیاد
6-سرکه
7- چای سبز (بسیارمفید درروز 2بار نوشیده شود)
8- مرکبات بخصوص گریفورت

9-
لبنیات بخصوص شیر و ماست کم چرب و پنیر
10-زیره