س - آیا حضوریاعضویت درانجمن استاپ وزن برای افرادخاص بوده وهزینه ای دارد؟

ج - ورودوگشت گذاردراین سایت برای همه کاربران اینترنت آزادوبلامانع .وازتمامی امکانات این سایت به صورت رایگان می توانند استفاده نمایند

س- درصورت عدم عضویت آیا می توان ازاین انجمن استفاده کرد؟وعلت ضرورت عضویت چیست؟

ج- شماتاقبل از عضویت به عنوان کاربرمهمان توسط سیستم شناخته می شویدوفقط می توانیددرسایت گشت وگذرنمائید. وضرورت عضویت به دلیل قانون کلی استفاده ازانجمنهای اینترنتی می باشد.که هرشخص حقیقی جهت حضوردرسایت انجمن موردعلاقه خودقبل ازهراقدام جهت اختصاص نام کاربری ورعایت قوانین موازین و مسائل صنفی واخلاقی که امنیت خودکاربران رابه دنبال داردنیازبه عضویت واختصاص نام کاربری ازطرف سیستم مدیریتی انجمن مربوطه به کاربر می باشد

س - عضویت درسایت انجمن استاپ وزن چه ویژگیهای دارد؟وروش ثبت نام وعضویت چگونه است ؟

ج - شماتاقبل از عضویت به عنوان کاربرمهمان توسط سیستم شناخته می شویدو جهت فعالیت ارسال پرسش ودریافت پاسخ شرکت درنظرسنجیها و ...باید ازقسمت بالا سمت چپ روی گزینه ثبت نام کلیک نموده وفرم مربوطه را به همراه آدرس ایمیل خودثبت کنید .پس ازلحظه ای انتظار لینک فعال سازی کاربری به صندوق اینباکس ویا قسمت اسپم ایمیل شما ارسال می گردد وشما با مراجعه به ایمیل خود روی این لینک کلیک نموده وهنگامی که به صفحه اصلی سایت هدایت شدیدثبت نام شما تائید وتکمیل گردیده ودرتولبار سایت می توانید نام کاربری خودرامشاهده نمائید ازاین پس شما عضورسمی انجمن هستیدوبهرمندازتمامی امکانات وچنانچه مایل به ویرایش مشخصات کاربری ویااختصاص آواتارتصویری روی نام کاربری خودکلیک نموده وهرگونه تغییریازیباسازی پنل مدیریتی خودرا انجام دهید.

س - پس ازعضویت چگونه ازامکانات انجمن استاپ وزن می توان استفاده نمود؟
ج- همه کاربران با مراجعه به صفحه اصلی سایت و واردنمودن نام کاربری ورمز ورد خود به عنوان اعضای جدید (برنزی) به تمام قسمتها و امکانات وانجمنها دسترسی دارند وهرقسمت به انجمنی خاص تعلق دارد وکاربر باتوجه به علاقه ورفع نیاز خودبه انجمن مربوطه وارد شده وموضوع خاص خودرا دنبال نموده ودرصورت هرگونه پرسش ازقسمت (ایجادموضوع)+ سوال یا موضوع خودرا تایپ نموده ودرآخر روی گزیه ارسال موضوع کلیک کرده منتظر پاسخ راهبر انجمن یا کاربران دیگرکه آگاهی وتجربه درمورد موضوع شما دراند جواب شما را به همان انجمن ارسال نموده که جوابها ونظرات درزیر سوال شما یکی پس ازدیگری ثبت می گردد.

س- نمونهای ازبازدهی وچگونگی طرزکارمنجربه رفع نیازهای کاربران را مثال میزنید؟
ج - کاربری بااضافه وزن 10کیلو قصدخریدداروی لاغری دارد. نام چندین داروی لاغری به گوشش خورده .ولی چون تاکنون خودویانزدیکانش تجربه مصرف داروی لاغری را نداشته سردرگم,باسوالاتی درذهن؟ که باتوجه به سن وجنسیت من ومیزان اضافه وزنم چه داروی لاغری مناسب مشکلم می باشد؟ ازچه کسی بپرسد؟چگونه ؟ازچه طریق ؟آیا باید چندین داروی لاغری که نامش را شنیده مصرف کند ؟هزینه مادی وجسمی این آزمایش چیست ؟وپرسش وچراهای دیگر.؟....اینجاست که دراینترنت به سایتی به نام انجمن لاغری استاپ وزن برمی خورد...پس ازورود متوجه می شود اعضای این سایت وانجمنهای مربوطه مشکل چاقی واضافه وزن مانندخودش را دارندودربین آنها اشخاصی با شرایط وی تجربه مصرف همان داروهای لاغری موردنظروی را داشته ..پس بعدازعضویت به قسمت انجمن محصولات لاغری مراجعه به دنبال شنیده های خوددر قسمت اسلیمینگ واردشده ونظرات کاربران دیگردرمورداسلیمینگ ومیرزان تاثیردرکاهش وزن پاسخ به پرسشهای مطروحه درذهن خودرا می یابد....ویا جواب نکته – محصول- روش مصرف –پزشک-باشگاه و....رامیخواهد ولی درانجمن جوابی نمی یابد..اینجاست که سوال خودرا درمورد؟ مثلا...ورزشهای منجربه کاهش وزن چیست؟را مطرح نموده ومنتظرپاسخ دیگرکاربران می ماند...ویا برعکس جواب سوالی که کاربردیگری مطرح نموده می داند .درنگ نمی کند بلافاصله پاسخ وی را تایپ –ثبت وارسال میکند..ویا فردمذبور یا کاربران دیگر پست نظرسنجی درموردمطلبی ایجاد کرده اند..درنظرسنجی شرکت نموده وباعث افزایش سطح آگاهی انجمن ودیگرکاربران می گردد.. واین ذهن مثل معروف که ..هیچگاه تجربه راتجربه نکنید تداعی مشود

س- آیا فرقی بین کاربران فعال ومستمردرانجمن با کاربران با فعالیت کم وجوددارد؟
چون هدایت وراهبری این سایت به عهده خودکاربران می باشد به همین علت براثراستمرارحضوروفعالیت ازطریق اینترنت دراین سایت مانند ,مطرح نمودن سوالات ودریافت پاسخ درارتباط با درمان چاقی ,کاهش وزن وسایز-لاغری پاسخ به پرسشهای دیگرکاربران ایجاد نظرسنجی – ایجاد موضوع – تایپیک –تشکر- تذکر-ارسال –و...رفته رفته به ترفیع درجه وعناوین کاربری انجمن ارتقا یافته ودر نهایت یکی ازراهبران که همان مدیر انجمن موردعلاقه کاربرکه بیشترین فعالیت را درآن داشته تبدیل میگرددپس جهت پربارنمودن سطح دانش وآگاهی رسانی این سایت دست بکارشویدوانجمنی نمونه دردنیای اینترنت بسازید

س- چگونه کاربران بانام مشخصات مالک سایت(مدیرکل سایت) معاونت مدیرکل سایت وراهبران آشناگرددند؟
ج- جهت مشاهده وارتباط آسان کلیه کاربران باگروه مدیران سایت وانجمنها نام هریک بارنگ متفاوتی مشخص گردیده مالک سایت ( مدیرکل سایت ) و (معاونین مدیرکل ) و
( راهبران )انجمنها که باکلیک روی نام هریک ازمدیران می توانندبه صفحه شخصی وی مراجعه ویاپیام خصوص برای هریک ارسال نمایند

س- سلسله مراتب به چه چیزی بستگی دارد وترفیع درجه چگونه وباچه درجاتی صورت می پذیرد؟
ج- سلسله مراتب به مدت زمان عضویت ومیزان فعالیعت کاربردرسایت وانجنها وابسته است که منجربه.ترقیع درجه کاربری برای کاربران میگردد واین ارتقا وسعت اختیارات آنها رادرراهبری ومدیریت انجمنها شامل می گرددکه اربدو ورودوعضویت تا نائل شدن به مدیریت انجمن بدین شرح می باشد

-1 مهمان قبل ازعضویت
-2کاربران عضوشده جدید (برنزی )
-3باارسال 10 مطلب به انجمن تبدیل به کاربر(نقره ای) با دو **
-4باارسال 20 مطلب به انجمن تبدیل به کاربر(طلایی)باسه ***
-5باارسال30مطلب به انجمن تبدیل به(راهبر) باسمت مدیر انجمن می گردید

پس چنانجه علاقه به هدایت ومدیریت انجمن دلخواه خودهستیدزودتراقدام به
عضویت وحضورفعال وارسال-طرح سوال-پاسخ به موضوعات پاسخ به پرسش
های دیگرکاربران دراین سایت کنید


درصورت هرگونه پرسش درارتباط با انجمن ومدیران سوالات خودرادرادامه همین موضوع تایپیک نماید