طبق اساسنامه وسیاست هیت مدیره سایت انجمن استاپ وزن این سایت نمی تواند هیچ گونه فعالیت تجاری منجربه کسب درآمدداشته باشد.ولی درمدت کوتاهی ازراه اندازی سایت کاربران محترم مالک فروشگاههای محصولات بهداشتی آرایشی ریبایی وتناسب اندام درنت باارسال تایپیک های بی شماربه بخش روابط عمومی خواستارگنجاندن بخش پذیرش آگهی دراین انجمن شدندودرمقابل کاربران ومصرف کنندگان این گونه محصولات نیزخواستاردرج آگهی جهت آشنایی با فروشندگان برای خریدی مطمئن بودندکه بادریافت تقاضای بالادراین رابطه اعضای هیت مدیره سایت به همراه گروه مدیران وراهبران انجمنها نشستی جهت هماهنگی واتخاذروشی راهبردی درپذیرش آگهی تبلیغاتی بایکدیگربرگزارنموده وپیشنهادهای مختلفی دراین جلسه موردبررسی قرارگرفت که حاصل آن به شرح ذیل جهت آگاهی شما کاربران محترم صنفی وخانگی منتشرمی گردد

پذیرش آگهی دراین سایت به سه روش متفاوت برنامه ریزی گردیده که هم پاسخگوی نیازاصناف مربوطه به دوصورت رایگان وپرداخت حق اشتراک تقسیم بندی گرددوبه موازات آن باعث خبررسانی وافزایش سطح آگاهی خریداران ومصرف کنندگان محصولات بهداشتی ازنظراطمینان وامنیت درانتخاب فروشندگان معتبروخریدی آسان شودبه این صورت که دردوبخش انجمن مستقل وبه صورت رایگان متقاضیان به معرفی فروشگاه ومحصولات خودپرداخته ودرنظرگرفتن بخش سوم خارج ازانجمن باتعبییه بلوک کناری سایت برای درج آگهی باپرداخت هزینه حق اشتراک

1-دربخش انجمن بازارچه تجاری (رایگان)
تسهیلات درنظرگرفته شده دراین بخش امکان درج هرگونه آگهی وتبلیغات مجازوقانونی رابه تمامی فروشگاههای اینترنتی محصولات بهداشتی اعطا نموده ومتقاضیان درج آگهی پس ازعضویت رایگان درانجمن می توانندبدون هیچ محدودیتی فروشگاه ویاخدمات خودرادرزیزانجمنهای درنظرگرفته شده بدین منظورمنشرنمایندولازم بذکراست کاربران ازانتشاروتبلیغ یک یاچندمحصول خاص جداخودداری نموده وفقط مجموعه فروشگاهی یاعرضه خدمات به صورت کلی رادرتبلغات خودانجام دهند ودرصورت عدم رعایت این (منع تبلیغات محصولی خاص) بدون هیچ اطلاع وتذکری بلافاصله نام کاربرمتخلف ازطریق آی پی آدرس اینترنتی وی ازلیست کاربران انجمن برای همیشه حذف می گردد

2- دربخش داروخانه لاغری (رایگان)
فروشگاههای متقاضی مشخصات وسوابق فروشگاه وتسهیلات همراه بافروش برای مشتریان خودراازطریق تایپیک به انجمن ارسال نموده که پس ازتکمیل شدندتعدادفروشگاههاباایجاد نظرسنجی بین کاربران که جزوخریداران گذشته این فروشگاهها بودندوازنوع محصولات ونحوه فروش وارسال وهمچنین جوابگویی پس ازفروش این فروشگاههایامرکزخدماتی آگاه ,(راضی یا خدای نکرده ناراضی) بوده اند دراین نظرسنجی رای خودرابه فروشگاه مدنظرخودداده که ازبین 10فروشگاه سه الی5فروشگاه برای مدت سه ماه به صورت رایگان می توانندآگهی تبلیغاتی خودرادراین انجمن منتشرنمایند

3-درج آگهی دربلوک سمت راست(باپرداخت هزینه حق اشتراک)

فروشگاههاویامراکزخدماتی بهداشتی پس ازمکاتبه بامدیرانجمن بخش بازارچه( ) سفارش درج آگهی خودرااعلام تاجهت انتشارآگهی هماهنگی لازم بعمل آیدهمچنین به همین روش اخذسفارش آگهی بنری درقسمت بالاوپاین ناوبری سایت نیزبرای متقاضیان سفارش دهنده آگهی مهیا گردیده

ازکاربران محترم خواهشمندیم هرگونه موضوعی درارتباط باسفارش - درج وانتشارآگهی تبلیغاتی دراین سایت دارندازطریق ارسال پست وتایپیک درادامه همین موضوع مسائل سوال ودرخواست -نظریاپیشنهادخودرامطرح نمایندوازدیگرانجمنها برای ادامه این موضوع استفاده نکنند.پاسخ داده نمی شود